Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност"

Проект "Подобряване на производствения капацитет на
Голди-пласт ЕООД"

Считано от 23.12.2015 г. „Голди – пласт“ ЕООД официално стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0164-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на Голди-пласт ЕООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), като договорената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 105 280 лв. или 70% от общата стойност на одобрения бюджет - 150 400 лв. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта е 89 488 лв., а на националното съфинансиране - 15 792 лв. Проектът предвижда инвестицията в дълготрайни материални активи, насочена към постигане на следните две основни цели - повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Голди – пласт“ ЕООД. Сред очакваните резултати по проекта са: повишаване на качеството на съществуващите продукти; повишаване на производствения капацитет за основната група продукти в резултат от разширения капацитет на стопанския обект в град Видин; ръст в приходите от продажби; увеличаване на пазарния дял на местно, регионално и национално ниво; стартиране на експорт.