Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност"

Проект "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Считано от 17.02.2020 г. „Голди-пласт” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1477-C01 по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Проектът „Подобряване на производствения капацитет в Голди-пласт ЕООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 182 640 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 127 848 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 108 670.80 лeвa, а на националното съфинансиране – 19 177.20 лeвa. Проектното предложение е насочено към постигане на следната цел: подобряване на производствения капацитет на предприятието с оглед повишаване на неговата конкурентоспособност и засилване на експортния му потенциал. За реализиране на проекта и основната цел са предвидени инвестиции в ДМА (доставка и въвеждане в експлоатация на машини) свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект в град Видин.

Резултати от изпълнението на проекта ще бъдат:
-Подобрена конкурентоспособност и пазарно присъствие на кандидата на вътрешния и външен пазар;
-Подобрени производствени процеси и двукратно увеличен производствен капацитет;
-Намалени производствени разходи с 21%
-Подобрено качество на произвежданите досега продукти врати и прозорци от пластмаси;
-Нарастване на производителността с 51,28%;
-Нарастване на нетните приходи от продажби с 42,40%.
Начало на проекта (дата на стартиране): 17.02.2020 г.
Край на проекта (дата на приключване): 17.02.2021 г.