Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност"

Откриване на процедура за определяне на изпълнител
„Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г.

На 01.07.2020 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г., с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи (ДМА):

Обособена позиция 1 - Двуглав циркуляр за дискове Ø 450, автоматичен -1 бр., Маса за монтаж на обков -1 бр., Голяма копир фреза /3 двигателя/ -1 бр., Голяма челна фреза /2 фрезера/ -1 бр., Фреза за стъклодържатели -1 бр., Дигитален ролков път -1 бр.

Обособена позиция 2 - Дизелов генератор -1 бр.“.

по проект „Подобряване на производствения капацитет в Голди-пласт ЕООД“, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1477-C01, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна Програма “Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Документи:
1. Публична покана
2. Изисквания към офертите
3. Гаранция за добро изпълнение
4. Оферта
5. Методика за оценка по Обособена позиция 1
6. Методика за оценка по Обособена позиция 2
7. Декларация ЗУСЕСИФ / ПМС 160
8. Проект на договор
9. Техническа спецификация